Senior Kostendeskundige Wil Emmen over dit grootschalige dijkproject

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden. Senior Kostendeskundige Wil Emmen is namens Peer Groep betrokken bij dit hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) project. Het Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) project omvat maar liefst tien kilometer aan dijkbescherming. Het project, dat in 2015 werd gestart, bevindt zich momenteel in de definitieve ontwerpfase. De bijzonderheden van dit project zijn de vele dijkbebouwingen. Er wordt rekening gehouden met de bewoners/bedrijven belangen waarbij in ogenschouw is genomen, de (verkeers)veiligheid, de bouwlogistiek, duurzaamheid, bereikbaarheid van zowel het bouwproces als omgeving, milieu en de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Dit heeft geresulteerd in diverse oplossingen waarbij rekening is gehouden met de faseringen en het toekomstig onderhouden en beheren van de deze dijk. De minimale ontwerpoplossingen zijn afgezet tegen de uitvoerbaarheid van de verticale nieuwe constructie. Een van de randvoorwaarden was werken buiten het hoogwaterseizoen. De aannemer koos voor een zogenaamde gyropress-wall. Een oplossingen waarbij damwanden gedrukt worden en om de 2,20 meter in de kas van de damwand een buispaal wordt aangebracht.
Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Over zijn rol binnen dit project vertelt Wil: ‘’In deze fase is het mijn verantwoordelijkheid om de opgestelde ramingen te toetsen. Ook draag ik zorg voor het ramen van aanvullende onderdelen. Uitdagingen binnen dit project zijn de extreme prijswijzigingen die zich met name de afgelopen twee jaar hebben voorgedaan. Het doorrekenen van de prijsstijgingen ten opzichte van het oorspronkelijke budget vormt voor mij dan ook de rode draad in dit project.’’

‘’Eigenlijk voer ik dus een second opinion uit, omdat ik uitzoek of de voorgestelde uitvoeringsvorm financieel haalbaar is. Het geaccordeerde budget is vastgesteld en mag niet overschreden worden. Diverse opties zijn besproken met de aannemer (challenge gesprekken). Een uitdagende en erg leuke klus, vanwege het feit dat er steeds nieuwe ontwikkelingen ontstaan gedurende deze planfase. Op basis van diverse gegevens, zoals de inbreng van de omgeving en de techniek, wordt de meest optimale uitvoering gekozen, die op basis van “minder hinder” en milieutechnische aspecten (w.o. CO2 uitstoot) gekozen wordt om zorg te dragen voor een veilig Nederland.’’

‘’Al met al een uitdagende en hele interessante klus, waarbij ik mijn ervaring, kennis en kunde mag inbrengen. Daarnaast vraagt dit project niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook om soft skills als de focus leggen op indexeringsproblematiek en het oplossen daarvan. Binnen het waterschap ben ik de trekker van dit project en binnen het HWBP een deelnemer. De kostenopgave kan ik vertalen in planning, het beoordelen van risico’s en het eventueel voorstellen van alternatieven. In dit project neem ik het initiatief om besparingen aan te kaarten. Denk aan creatieve oplossingen en de samenwerking met zowel het waterschap als de gecontracteerde aannemer. ’’

Beeld: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard